Verzending en retour

Verzenden en retourneren

Onderstaande artikelen zijn een uittreksel uit de Algemene voorwaarden, die u kunt nalezen op deze pagina.

Artikel 4. Levering & garantie

4.1.1 De producten worden op de zelfde of uiterlijk de volgende werkdag van bestelling verstuurd en zullen dan, afhankelijk van de vervoerder, binnen 1 of 2 werkdagen bij de cliënt worden afgeleverd, danwel op desbetreffend ontvangstpunt door de cliënt kunnen worden opgehaald.

4.1.2 De opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft de cliënt geen recht op schadevergoeding. Indien de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de cliënt redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de overeenkomst in stand blijft, is de cliënt  gerechtigd de bestelling te annuleren.

4.2.1 Herbalife 30 dagen garantie: Op de door Shakelife geleverde producten bestaat een schriftelijke garantie van 30 dagen niet tevreden, geld terug. Deze garantieperiode gaat in op de datum van aflevering van de bestelling bij de cliënt.

4.2.2 Wanneer de cliënt niet tevreden is over de producten, heeft cliënt recht op terugbetaling van het aankoopbedrag, productvervanging of productruil. Deze garantie is niet van toepassing op producten aangekocht door Herbalife members, noch op producten die werden beschadigd of verkeerdelijk werden gebruikt.

4.2.3 Retourzending: Indien de cliënt binnen de garantieperiode schriftelijk te kennen geeft een beroep te doen op de garantie, zal Shakelife ervoor zorgen dat de klant een retourformulier ontvangt. De cliënt dient het retourformulier ingevuld en ondertekend, met de al dan niet aangebroken producten retour te sturen aan: Shakelife, Wilgenlaan 5, 4871 VA Etten-Leur, Nederland. De verantwoordelijkheid en kosten voor retourzending zijn voor rekening van de cliënt.

4.2.4 Terugbetaling of vervanging retourzending: Indien de producten met het ingevulde en ondertekende retourformulier zijn ontvangen, zal Shakelife ervoor zorg dragen dat:
– hetzij het betaalde factuurbedrag wordt teruggestort op rekening van de cliënt. Eventuele betaalkosten van Paypal worden niet gerestitueerd.
– ofwel op verzoek van cliënt nieuwe, vervangende producten aan de cliënt worden toegezonden.

4.2.5 Beschadiging en houdbaarheid: De producten dienen onbeschadigd in gesloten verpakking bij de cliënt aan te komen en mogen bij aankomst niet over de houdbaarheidsdatum zijn. Deze producten kan de cliënt altijd retour sturen. De kosten voor retourzending en verzending van nieuwe, vervangende producten zijn ten laste van Shakelife. Retourneren van aangebroken productverpakkingen zonder melding vooraf worden niet geaccepteerd.

4.2.6 Europees Herroepingsrecht: Binnen veertien kalenderdagen, te rekenen vanaf de dag die volgt op die van de levering, heeft de consument het recht om, zonder enige kosten, van zijn aankoop af te zien, op voorwaarde dat hij de verkoper hiervan per aangetekend schrijven of mail op de hoogte brengt. Elk beding waarbij de consument aan dit recht zou verzaken, is nietig. De kennisgeving moet verstuurd worden voor het verstrijken van de vastgestelde termijn.
De verzendkosten en de verantwoordelijkheid om de producten terug te bezorgen aan Shakelife zijn ten laste van de cliënt. De producten dienen altijd te worden teruggezonden in de oorspronkelijke, onbeschadigde verpakking. Indien dit correct verloopt zal het betaalde bedrag worden teruggestort op rekeningnummer van de klant.

4.2.7 Het Europees herroepingsrecht is niet van toepassing op producten die werden beschadigd, geopend of verkeerd werden gebruikt. Hiervoor geldt de 30 dagen garantie.

4.3 Voor een bestelwaarde van €100 of meer zijn de verzendkosten gratis. De verzendkosten worden berekend tijdens het afrekenproces en bedragen €6.96 ex btw voor bestellingen minder dan €100.  De BTW op de verzendkosten wordt berekend en is afhankelijk van de bestelde producten: Standaard is de BTW 21%, behalve als u alléén voedingsproducten bestelt, dan is het 6%.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 Eigendom van de geleverde producten gaat pas over naar de cliënt, indien de cliënt al hetgeen de cliënt op grond van enige overeenkomst aan Shakelife verschuldigd is, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op de cliënt over.

Artikel 6. Reclames en aansprakelijkheid

6.1 de cliënt dient bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient de cliënt Shakelife daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen vijf (5) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, telefonisch of schriftelijk kennis te geven.

6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Shakelife de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten danwel de factuurwaarde daarvan te restitueren.

6.3 Indien de cliënt een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft de cliënt het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Shakelife te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor rekening van de cliënt komen.
Retouradres: Shakelife, Wilgenlaan 5, 4871 VA Etten-Leur, NL

Artikel 7. Privacy

7.1 Alle cliëntgegevens zullen discreet worden behandeld en onder geen beding openbaar zijn voor derden, tenzij expliciet toestemming verleend door de cliënt. Periodiek zullen de gegevens worden opgeschoond en oude gegevens worden verwijderd. Voor zover cliënteninformatie nog aanwezig is en de cliënt deze wil laten verwijderen, kan de cliënt ons hiertoe opdracht geven. Zodra deze opdracht is ontvangen zullen de gegevens zo snel mogelijk worden verwijderd.

Artikel 8. Bestellingen/communicatie

8.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de cliënt en Shakelife, dan wel tussen Shakelife en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de cliënt en Shakelife, is Shakelife niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Shakelife.

8.2 Vragen, opmerkingen en dergelijke kunnen per e-mail, telefonisch, per fax of schriftelijk aan Shakelife worden gesteld. Klachten met betrekking tot het product, afhandeling, levering, begeleiding en dergelijke dient men schriftelijk in te dienen. De cliënt krijgt daarover binnen twee weken schriftelijk bericht.

Artikel 9. Overmacht

9.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Shakelife ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van een bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door de cliënt dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Shakelife gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

9.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Shakelife kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 10. Diversen

10.1 Indien de cliënt aan Shakelife schriftelijk opgave doet van een adres, is Shakelife gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij de cliënt aan Shakelife schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan de bestellingen dienen te worden gezonden.

10.2 Wanneer door Shakelife gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. De cliënt kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Shakelife deze Voorwaarden soepel toepast.

10.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Shakelife in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Shakelife vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

10.4 Shakelife is bevoegd om bij de uitvoering van bestellingen gebruik te maken van derden.

Artikel 11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

U kunt zich voor vragen, klachten en opmerkingen per e-mail mail richten aan info@Shakelife.nl of telefonisch: +31 (0) 11 44 36 96 (op werkdagen van 09:00 tot 18:00 uur).

In het geval u vragen of klachten heeft over de producten van Herbalife dan zullen uw vragen en/of klachten door ons aan Herbalife International (Netherlands) B.V. worden voorgelegd. Zodra wij van Herbalife International een reactie hebben ontvangen, zullen wij u zo spoedig mogelijk van de inhoud daarvan op de hoogte stellen.

 

 

Disclaimer: Alle verwijzingen naar gewichtsbeheersing hebben betrekking op het Herbalife Nutrition gewichtsbeheersingsprogramma dat onder andere een evenwichtig dieet, regelmatige lichaamsbeweging, dagelijks voldoende inname van water, inname van voedingssupplementen indien nodig en voldoende rust omvat. Individuele resultaten zullen verschillen.

1 gedachte over “Verzending en retour”

 1. Beste,

  Ik heb mijn laatste bestelling nog steeds niet ontvangen. Ik krijg ook nooit een trackcode, dus ik weet niet waar mijn pakje zich momenteel bevindt.
  Ik ben al in mijn parcel pick up store geweest, maar daar is het ook niet.

  Hebben jullie zicht op waar het pakketje zich bevindt aub?

  mvg, Karen

  Beantwoorden

Plaats een reactie